"De waarheden die wij ontvingen in 1841, '42, '43 en '44 moeten nu bestudeerd en verkondigd worden. De boodschappen van de eerste, tweede en derde engel zullen in de toekomst met luide stem verkondigd worden. Zij zullen in ernstige vastberadenheid worden gebracht en in de kracht van de Geest.” Manuscript Releases, volume 15, 371.

"God geeft ons geen nieuwe boodschap. We hebben de boodschap te brengen die ons in 1843 en 1844 uit de andere kerken bracht. We hebben de Heilige Geest nodig om in ons hart die ijver en ernst te ontsteken die toen werd gezien onder Gods volk. Ik dank de Heer dat er nog steeds een aantal onder ons zijn die deze dagen kunnen herinneren en die weten waarover we spreken." Review and Herald, January 19, 1905

"Ik heb gezien dat de kaart van 1843 onder de leiding van de hand des Heren gemaakt was en dat hij niet veranderd moet worden; dat de cijfers waren, zoals Hij ze hebben wilde; dat Zijn hand er over was en dat die een fout in sommige van die cijfers verborg, zodat niemand die zien kon, totdat Zijn hand weggenomen werd." Eerste Geschriften blz. 72

"Ik zag dat het volk van God in blijde verwachting uitzien naar hun Heer. Maar het was Gods plan hen op de proef te stellen. Zijn hand bedekte een fout, die gemaakt was in de berekening van de profetische tijdperken. (...)
De hand des Heeren werd van de cijfers weggenomen en de fout werd verklaard. Zij zagen, dat de profetische tijdperken tot het jaar 1844 reikten en dat het zelfde bewijs, dat zij aangevoerd hadden om aan te tonen dat de profetische tijdperken in 1843 eindigden, aantoonde dat zij tot een eind zouden komen in het jaar 1844. (...)
...zij hadden het vertoeven over het hoofd gezien en dat was bedoeld om degenen, die werkelijk wachtende waren, aan het licht te brengen." Eerste geschriften blz. 222


Serie-4_Verdieping-1 - 45_De twee gramschappen 2520. Deel 1

Leviticus 26:18; "En zo gij Mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, Ik zal nog daar toedoen, om u zevenvoudig over uw zonden te tuchtigen." 2 Kronieken 33:11; "Daarom bracht de HEERE over hen de krijgsoversten, die de koning van Assyrië had, dewelke Manasse gevangen namen onder de doornen; en zij bonden hem met twee koperen ketenen, en voerden hem naar Babel."

Serie-4_Verdieping-1 - 46_De twee gramschappen 2520. Deel 2
Serie-4_Verdieping-1 - 46_De twee gramschappen 2520. Deel 2

Leviticus 26:18; "En zo gij Mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, Ik zal nog daar toedoen, om u zevenvoudig over uw zonden te tuchtigen." Daniël 9:11; "Maar geheel Israël heeft Uw wet overtreden, met af te wijken, dat zij Uwer stem niet gehoorzaamden; daarom is over ons uitgestort die vloek, en die eed, die geschreven is in de wet van Mozes, den knecht Gods, dewijl wij tegen Hem gezondigd hebben."

Serie-4_Verdieping-1 - 47_De twee gramschappen 2520. Deel 3
Serie-4_Verdieping-1 - 47_De twee gramschappen 2520. Deel 3

Leviticus 26:18; "En zo gij Mij tot deze dingen toe nog niet horen zult, Ik zal nog daar toedoen, om u zevenvoudig over uw zonden te tuchtigen." Nehemia 1:7-9; "Wij hebben het ganselijk tegen U verdorven; en wij hebben niet gehouden de geboden, noch de inzettingen, noch de rechten, die Gij Uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords, dat Gij Uw knecht Mozes geboden hebt, zeggende: Gijlieden zult vertreden, Ik zal u onder de volken verstrooien. En gij zult u tot Mij bekeren, en Mijn geboden houden, ...

Serie-4_Verdieping-1 - 48_De 2x 2520 t.o.v. de 2300 jaar
Serie-4_Verdieping-1 - 48_De 2x 2520 t.o.v. de 2300 jaar

Johannes 2:19,20; "Jezus antwoordde en zeide tot hen: Breekt dezen tempel, en in drie dagen zal Ik denzelven oprichten. De Joden zeiden dan: Zes en veertig jaren is over dezen tempel gebouwd, en Gij, zult Gij dien in drie dagen oprichten?"

Serie-4_Verdieping-1 - 54_Het patroon van Christus en de antichrist! Deel 1
Serie-4_Verdieping-1 - 54_Het patroon van Christus en de antichrist! Deel 1

Daniel 11:40-43; "En op den tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stoten; en de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en met vele schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken. En hij zal komen in het land des sieraads, en vele landen zullen ter nedergeworpen worden; doch deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab, en de eerstelingen der kinderen Ammons. En hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook...

Serie-4_Verdieping-1 - 55_Het patroon van Christus en de antichrist! Deel 2
Serie-4_Verdieping-1 - 55_Het patroon van Christus en de antichrist! Deel 2

Daniel 11:40-43; "En op den tijd van het einde, zal de koning van het Zuiden tegen hem met hoornen stoten; en de koning van het Noorden zal tegen hem aanstormen, met wagenen, en met ruiteren, en met vele schepen; en hij zal in de landen komen, en hij zal ze overstromen en doortrekken. En hij zal komen in het land des sieraads, en vele landen zullen ter nedergeworpen worden; doch deze zullen zijn hand ontkomen, Edom en Moab, en de eerstelingen der kinderen Ammons. En hij zal zijn hand aan de landen leggen, ook...


Verwante items: