Gods hand is aan het rad

 “Voorts, mijn broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte Zijner macht.” Efeze 6:10

 “De toekomst ligt voor ons en er zullen onvoorziene gebeurtenissen plaatsvinden, die de huidige oogpunten in de wereld zullen veranderen. Wellust en hebzucht strijden om de eerste plaats. Onderdrukking en haat worden aangewend om te vernietigen. Opgewekt door een aardse kracht, zullen satans tussenkomst/middelen intens werken om zijn wil uit te voeren. “doch de goddelozen zullen goddelooslijk handelen, en geen van de goddelozen zullen het verstaan, maar de verstandigen zullen het verstaan.” (Daniël 12:10). Elke oprecht bekeerde ziel zal de hele wapenrusting van God aantrekken en zal moedig de onzichtbare vijand tegemoet treden. Gods dienaren zullen de noodzaak inzien dat ze deel moeten nemen aan de Goddelijke natuur. …

Wij zitten nu in een gevaarlijke tijd. Onze enige veiligheid ligt in het volgen van Christus en Zijn juk te dragen. Er liggen benauwde tijden voor ons. In veel gevallen zullen vrienden vreemden worden. Zonder oorzaak zullen mensen onze vijanden worden. De beweegredenen van Gods volk zullen verkeerd worden uitgelegd, niet alleen door de wereld, maar door onze eigen broeders en zusters. De dienaren van de Heere worden in moeilijke posities geplaatst. Uit een molshoop wordt een berg gemaakt om mensen die een zelfzuchtige, onrechtvaardige koers volgen te rechtvaardigen.

Het werk dat door mensen trouw is uitgevoerd, wordt in diskrediet gebracht en onderschat, omdat hun pogingen schijnbaar geen vruchten afwierp. Door de zaak op een verkeerde manier voor te stellen, worden deze mensen gekleed in donkere gewaden van oneerlijkheid/onoprechtheid, omdat omstandigheden buiten hun macht hun werk verwarrend maakte. Zij worden beschouwd als mensen die niet vertrouwd kunnen worden. Dit wordt gedaan door de leden van de gemeente. Gods dienaren moeten zich wapenen met de Geest van Christus. Zij moeten niet verwachten dat ze ontkomen aan beledigingen en verkeerde beoordelingen. Zij worden enthousiastelingen en fanatiekelingen genoemd. Maar wordt niet ontmoedigd. Gods hand is in het rad van Zijn voorzienigheid, Hij begeleidt Zijn werk tot eer van Zijn Naam.

God roept Zijn volk op om heldere lichtjes te zijn in een duistere wereld van zonde. Om een leven te leiden van de Levengever wordt beloond. Hij ging goeddoende rond. Wanneer elke oprechte volgeling van Hem dat doet, wordt hij vervuld met een heilig gevoel van trouw aan God en zijn plicht tegenover zijn naasten. Door de kennis van de waarheid, zoals die in Christus is, zullen christenen voortdurend groeien in genade en een volmaakt karakter komt steeds naderbij.” – Onze Vader zorgt voor ons. p. 267

From Devotional: Our Father Cares, p. 267. 


 Wilt u weten wat u te wachten staat als dienaar van Christus? Zie dan de Ere-Diensten (Verkondigingen van ZIJN Boodschap Box-I video's) van Mattheüs 13, waarin een aantal gelijkenissen door onze HEERE Jezus gebracht, en waar duidelijk naar voren komt met welke groepen wij binnen alle bestaande geloofsgemeenschappen te maken hebben en/of krijgen. Dit lijkt eenvoudig te ontdekken, maar het vergt voor ons allen de nodige aandacht om niet tot een van deze drie vijanden van Gods volk te worden aangewezen, of anders uitgedrukt, tot het onkruid te behoren. Denk aan de periode van Nehemia; ook daar waren drie vijanden bij de tempel- en muren-bouw aanwezig "Sanballat, Tobia en Gesem  (Nehemia 6). En ook binnen Gods volk, daar waren de Sadduceeërs en de zeventig discipelen welke Jezus Christus verlieten, maar ook de haat dragende Farizeeërs. Zouden deze drie groepen nu ook weer te ontdekken zijn binnen Gods volk?

Lees voor u zelf nog eens Ezechiël hoofdstuk 1 en 10 

Klik hier om de video's te zien over Mattheus 13 "De Gelijkenissen"