Nieuw op de website van ZIJN Boodschap; De Ere-Diensten (Verkondigingen van ZIJN Boodschap Box-I video's) van Mattheüs 13, waarin een aantal gelijkenissen door onze HEERE Jezus gebracht, en waar duidelijk naar voren komt met welke groepen wij binnen alle bestaande geloofsgemeenschappen te maken hebben en/of krijgen. Dit lijkt eenvoudig te ontdekken, maar het vergt voor ons allen de nodige aandacht om niet tot een van deze drie vijanden van Gods volk te worden aangewezen, of anders uitgedrukt, tot het onkruid te behoren. Denk aan de periode van Nehemia; ook daar waren drie vijanden bij de tempel- en muren-bouw aanwezig "Sanballat, Tobia en Gesem  (Nehemia 6). En ook binnen Gods volk, daar waren de Sadduceeërs en de zeventig discipelen welke Jezus Christus verlieten, maar ook de haat dragende Farizeeërs. Zouden deze drie groepen nu ook weer te ontdekken zijn binnen Gods volk? 


Vandaag

“De derde engelenboodschap zwelt aan tot een luide roep, en u moet niet denken dat u rustig uw huidige plicht kunt verwaarlozen en gelijktijdig het denkbeeld koesteren, dat op een één of ander moment in de toekomst u de ontvanger van grote zegeningen zult worden, dat er zonder enige inspanning van uw kant een wonderbaarlijke opwekking zal plaatsvinden. Vandaag moet u zich geheel aan God overgeven, zodat Hij uit u een vat tot Zijn eer kan maken. Vandaag moet u zich geheel aan God overgeven, zodat uw IK kan sterven, samen met de afgunst, jaloezie, kwade verdachtmakingen, ruzie en alles wat God oneer zou kunnen aandoen. Vandaag moet u uw vat laten reinigen, zodat u klaar bent voor de hemelse dauw, klaar voor de stromen van de late regen; want de late regen zal komen, en de zegen van God zal iedere ziel vullen, die van elke verontreiniging gereinigd is. Het is vandaag onze taak, onze zielen over te geven aan Christus, zodat wij geschikt gemaakt worden voor de tijd van de verkoeling voor het aangezicht des Heeren – geschikt gemaakt voor de doop met de Heilige Geest.” (Review and Herald, 22 maart 1892)

 

De verkoeling

“De verkoeling komt uit de aanwezigheid van God. Wij moeten onze harten in orde maken, zodat de waarheid van God in ons kan leven en ons kan reinigen, opdat wij voorbereid zijn de late regen te ontvangen.” (8 Manuscript Releases, p.228)

 

Het uitdelgen van de zonde

“Het belangrijke werk van de evangelieverkondiging zal niet worden afgesloten met een geringere openbaring van Gods kracht dan waarmee het begon. De profetieën die werden vervuld door de uitstorting van de vroege regen in de begindagen van de gemeente, zullen opnieuw worden vervuld door de late regen aan het einde van de evangelieverkondiging. Dat bedoelde de apostel Petrus met ‘de tijden der verkoeling’ toen hij zei: “Betert u dan, en bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden; wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heeren, en Hij gezonden zal hebben Jezus Christus” (Handelingen 3:19-20a)” (De Grote Strijd, blz.565) 

We zullen ons nu op ons zelf moeten concentreren om niet zelf verloren te gaan

"Nú is de tijd, waarin wij onze zonden moeten bekennen en nalaten, zodat zij van te voren onder het oordeel kunnen vallen en uitgedelgd kunnen worden. Nú is het de tijd ‘om ons van alle onreinheid van het vlees en van de geest te bevrijden, en de heiligheid in de vreze des Heeren te vervolmaken.’ Het is gevaarlijk dit werk uit te stellen. Juist nu probeert satan, door rampen op het land en op het water, het lot van zoveel mogelijk mensen voor eeuwig te bezegelen. Hoe kunnen Gods kinderen zich in deze tijd beschermen?" (Review and Herald, 19 november 1908)
“De drie engelenboodschap zal de aarde met haar heerlijkheid verlichten; maar alleen diegene, die de verleidingen in de kracht van de Almachtige zal hebben weerstaan, zal het toegestaan worden een rol in de verkondiging ervan te spelen, wanneer ze tot een luide roep zal aanzwellen.” (Review and Herald, 19 november 1908)

Klik hier om de video's te zien over Mattheus 13 "De Gelijkenissen"