"Ik heb gezien dat de kaart van 1843 onder de leiding van de hand des Heren gemaakt was en dat hij niet veranderd moet worden; dat de cijfers waren, zoals Hij ze hebben wilde; dat Zijn hand er over was en dat die een fout in sommige van die cijfers verborg, zodat niemand die zien kon, totdat Zijn hand weggenomen werd. Toen zag ik met betrekking tot het “gedurig” van Dan. 8:12, dat het woord “offer” daar door menselijke wijsheid aan toegevoegd was en niet bij de tekst behoort en dat de Heer het rechte inzicht erin gaf aan degenen, die de roepstem van het uur des oordeels deden horen. Toen er eenheid heerste, vóór het jaar 1844, hadden bijna allen hetzelfde inzicht over het correcte begrip van het “gedurige”, maar in de verwarring sedert 1844 zijn er andere inzichten aangenomen en duisternis en verwarring zijn er op gevolgd." (Eerste Geschriften blz. 72-73)

Zoals reeds besproken, kwam William Miller tot het inzicht dat het “gedurig” het heidendom is. Deze zienswijze past perfect op iedere plaats in het boek Daniël. Daniëlls en Prescott hadden geen succes met hun publicaties, totdat Ellen White ter ruste werd gelegd. Het is interessant, dat de crisis m.b.t. het “gedurig” op hetzelfde tijdstip plaatsvond als de “alpha-afval”, dat met het pantheïsme (door J.Harvey Kellogg ingebracht) te maken heeft. Deze gebeurtenis is een voorafschaduwing van de omega-afval aan het eind.
Het “gedurig” is de alpha van een profetische dwaalleer in de adventgeschiedenis. De pioniers zagen in het “gedurig” de werkwijze van satan, in de vorm van het heidendom. Conradi daarentegen erkende in het “gedurig” de dienst van Christus. Men bevindt zich werkelijk op een wankele bodem als men beweert dat satans werk de dienst van Christus moet zijn en omgekeerd. Dan kan men spreken van een alpha-dwaalleer. Tegenwoordig ligt het profetische argument echter bij het “sieraadland” (Daniël 11:41), wat de Verenigde Staten voorstelt, die hun rol als satanische macht (de valse profeet – Openbaring 16:13) vervullen en de wereld naar een armageddon leiden. De officiële leer van onze gemeenschap zegt echter dat het “sieraadland” de gemeenschap der Zevende-dags Adventisten is. Net zoals bij het “gedurig” moet de vraag beantwoordt worden: “is het “sieraadland” een Goddelijke of een satanische macht?

Beide profetische thema’s, het “gedurig” en het “sieraadland” hebben dezelfde betrekkingen cq argumenten. De alpha en de omega zijn een profetisch misverstand. Kenmerkend genoeg kwam het thema over het “gedurig’ op het moment dat de alpha-crisis begon en het thema over het “sieraadland” treft de wereld op het tijdstip van de omega-crisis.

  • Miller had de overtuiging dat het “gedurig” het heidendom voorstelt – een satanische macht (en wordt bevestigd door E.G.White).
  • Conradi en Daniëlls meenden dat het “gedurig” de dienst van Christus in het Heiligdom zou zijn – een Goddelijke macht. Deze zienswijze heerst tegenwoordig in de adventgemeente.
  • De pioniers zagen in het “sieraadland” de USA – een satanische macht.
  • Tegenwoordig wordt geleerd dat het “sieraadland” de adventgemeente is – een Goddelijk instituut.
  • Het “gedurig” is de alpha van een profetisch misverstand.
  • Het “sieraadland” is de omega van een profetische misverstand.

De 2300, 1260, 1290 en 1335 in een schematisch overzicht: