Extra informatie vernieuwde Profetenschool van ZIJN Boodschap; (concept) 

Ter inleiding; We starten in het jaar 2017 met een vernieuwde Profetenschool. Dit houdt in dat de cursisten persoonlijke studie begeleiding krijgen. Het benodigde studie materiaal zal door de cursist zelf worden aangeschaft bij ZIJN Boodschap. De start wordt in de Basis Profetenschool gelegd. Na een goede afronding (certificaat), kan men doorstromen naar de Verdieping Profetenschool. Er volgt een introductie serie Profetenschool DVD, om kennis te maken met de cursus. (begin 2017 is deze DVD gereed)

Het doel is dat een ieder meer persoonlijk wordt begeleid, teneinde zelfstandig onderbouwing te geven over Bijbelse vraagstukken die de mensen in deze (eind)tijd bezighouden. Hieronder leest u meer over de nieuwe opzet en ook op de website vindt u meer informatie, zie onderstaande links. 

U kunt t.z.t. de introductie DVD aanvragen, waardoor u een beeld krijgt van hetgeen deze profetenschool/cursus voor u kan betekenen. Hierin wordt tevens aangegeven wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn, om aan de studie deel te  nemen. 

Een van de voorwaarden is, dat u zich eerst moet gaan oriënteren op de globale inhoud van de studie. Dit doet u door het aanschaffen van de serie; Profetenschool van ZIJN Boodschap "De 1843 en 1850 Charts in Gods Verlossingsplan" (dit is de introductie DVD serie 4 boxen) Dit is nodig om u zelf voor te bereiden en om vast te stellen of u voldoende gemotiveerd bent, om deze profetenschool met succes te kunnen afronden. Bedenk hierbij dat u tijdens de opvolgende studie persoonlijk wordt onderricht, over hetgeen u in deze Boxen hebt gezien. Als u de voorgaande stappen thuis hebt doorlopen kunt u een verzoek indienen via een aanvraag formulier, (deze volgt midden/eind 2017) voor persoonlijke studie begeleiding bij een bepaalde studie van ZIJN Boodschap. Onderstaande series zijn bedoeld om mee te starten.  

Serie 1; Basis-1-De liefde van ZIJN Boodschap - Basis-1-Verdieping-1-“Gerechtigheid door Geloof” (de verborgenheid der godzaligheid - 1 Tim 3:15-16)

Serie 2; ZIJN Boodschap in de Profetie - Basis-2 “De grote strijd tussen Christus en satan” (de verborgenheid der ongerechtigheid - 2 Thess. 2:3-9)

Na deze twee Profetenschool cursussen met persoonlijke studiebegeleiding, bent u al in staat om zelfstandig, niet gelovigen te onderwijzen. Deze twee Basis richtingen zullen na goede afronding in de toekomst kunnen worden vervolgd met de volgende twee Basis studies; (Serie 3-Basis; ZIJN Boodschap in de Openbaring en Serie 4-Basis; ZIJN Boodschap in Daniel) Hierdoor kunt u meer zelfstandig de Bijbelse waarheden uitdragen, maar ook zelfstandig meer onderzoeken en een betere onderbouwing voor uzelf in Gods Woord krijgen. Het is van belang dat iedereen voor zichzelf de opdracht die Jezus Christus ons persoonlijk heeft gegeven, gaat uitdragen. Deze vinden we in Openbaring 10:11; En hij zeide tot mij: Gij moet wederom profeteren voor vele volken, en natiën en talen, en koningen. En de drie engelen boodschap uit Openbaringen 14 enz.. Hier lezen we dat we opnieuw (wederom) moeten profeteren in de eindtijd. D.m.v. bovenstaande studie's zult u zelfstandig zo de Bijbel kunnen lezen dat u, geleid door Gods Heilige Geest, gaat begrijpen dat u inderdaad opnieuw (wederom) kunt profeteren.

De kern van de studie methode in de Verdiepingen zal bestaan uit een “vers voor vers”  studie, net zoals bij de Basis studies van de Bijbelboeken Openbaring en Daniel (de verborgenheid der ongerechtigheid). Maar ook voor de studie, Verdieping “Gerechtigheid door Geloof” (de verborgenheid der godzaligheid) zal veelvuldig van de vier evangeliën met de brieven van de apostelen gebruik worden gemaakt in een “vers voor vers”  studie methode.

De medewerkers van ZIJN Boodschap nodigen u hierbij uit, om t.z.t. de introductie DVD gratis op te vragen en wensen u tevens Gods leiding bij uw beslissing en studiekeuze.

Klik hiervoor op deze links Profetenschool of tab Profetenschool bovenin de balk.

Ter bemoediging, toen en nu weer: “De nederigste en meest toegewijde mensen in de kerken namen gewoonlijk de boodschap het eerst aan. Zij die de Bijbel zelf onderzochten, moesten wel het onbijbelse karakter van de populaire opvattingen over de profetie inzien en overal waar de mensen niet onder invloed van de predikanten stonden, overal waar ze Gods Woord zelf konden onderzoeken, hoefden ze de Adventboodschap maar met de Schrift te vergelijken om het goddelijke gezag van die boodschap vast te stellen.” De Grote Strijd blz. 348

 

Wat kunt u, profetisch gezien, nu weer verwachten: “Het feit dat de boodschap grotendeels door leken werd verkondigd, werd als een argument ertegen beschouwd. Zoals vroeger werd ondanks het duidelijke getuigenis van Gods Woord de vraag gesteld: “Heeft soms één van de oversten in Hem geloofd, of van de Farizeeën?” Toen ze inzagen hoe moeilijk het was om de argumenten die op de profetische tijdrekening waren gebaseerd te weerleggen, werkten velen het onderzoek van de profetieën tegen en beweerden ze dat de profetische boeken verzegeld waren en niet konden worden begrepen. Zeer veel mensen stelden een blind vertrouwen in hun predikanten en weigerden naar de waarschuwing te luisteren. Anderen waren wel van de waarheid overtuigd, maar durfden er niet openlijk voor uit te komen uit vrees dat ze “uit de synagoge zouden worden gebannen.” De Grote Strijd blz. 355

 

Hartelijke groet en Gods zegen toegewenst,


De medewerkers van ZIJN Boodschap