WAT MOET IK DOEN OM HET EEUWIGE LEVEN TE BEERVEN? DEEL-A

 

Ervaar de kracht van het evangelie;

"Overal zijn er harten die schreeuwen om iets wat ze niet hebben. Ze verlangen naar een kracht die hun meester maakt over hun zonden, een kracht die hen verlost uit de slavernij van het kwaad, een kracht die gezondheid, leven en vrede geeft." – MH p.143; De Weg tot Gezondheid blz. 70 

"Velen die zichzelf christenen noemen zijn louter zedenpredikers. … Het werk van de Heilige Geest is voor hen een vreemd werk." – COL p.315 Lessen uit het Leven van Alledag blz. 193

"Iemand die zich gezond voelt en denkt dat hij redelijk goed is en tevreden is met zijn situatie, zoekt niet de mogelijkheid om deelhebber te worden aan de genade en rechtvaardigheid van Christus." – MB p.7; Zaligsprekingen blz. 12

"De mensen worden steeds onbekender met betrekking tot het plan van verlossing en hebben meer onderricht nodig over dit meest belangrijkste onderwerp dan over enig ander onderwerp." – 4T p.394; Schatkamer, deel 1 blz. 543

 "Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Want onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen." – Romeinen 10:2-3

Wij willen graag weten hoe het geloof in ons hart komt, hierbij hebben wij bepaalde definities vanuit de gelijkenissen van Jezus Christus samengevoegd. Dit kunt u zelf verder aanvullen met uw eigen opmerkingen en of gevonden definitie's.

Als kinderen van onze geliefde God en Vader en Zijn Zoon, onze HEERE Jezus Christus, mogen wij de HEERE Jezus ontzettend dankbaar zijn, als we het Verlossingsplan kunnen begrijpen. En doordat we het Verlossingsplan steeds beter gaan verstaan, omdat we kwaliteitstijd voor onze God apart hebben gezet en zielsveel van Hem houden, zullen we zoveel meer in de Bijbel kunnen ontdekken, dat het lijkt of er steeds meer in de Bijbel staat terwijl we dit eerst niet konden lezen en of begrijpen. Als u deze ervaringen ook hebt zult u ook heel goed begrijpen en verstaan dat, als we in de nieuwe hemel en aarde leven, we oneindig veel meer kunnen begrijpen en zien staan in dezelfde Bijbel dan we nu (in)zien. Als we dit goed tot ons doorlaten dringen en we lezen daarbij “De Geest der Profetie” van E.G. White (de boodschapster en profetes des HEEREN) kunnen we allemaal persoonlijk bevestigd krijgen, dat na het lezen van deze “Geest der Profetie” boeken, we een veel beter inzicht op de Bijbel hebben met daarbij het algehele Verlossingsplan. 

Vaak hebben wij moeite om bepaalde Bijbelversen te onthouden, laat staan om te weten waar ze staan. Wel kunnen we ons soms herinneren in welk Bijbelboek of hoofdstuk een bepaalde tekst staat. Sommige mensen zijn meer fotografisch georiënteerd, als het om onthouden gaat. Daarom kan het heel handig zijn om bepaalde versen in de Bijbel met een bepaalde kleur te omlijnen zodat we deze tekst sneller terug kunnen vinden.

Ook is het handig als we een bepaald woord uit de Bijbel met een ander woord willen vergelijken, deze naar elkaar te laten verwijzen, wanneer we dan het woord zelf met de verwijstekst dezelfde (juiste) kleuren geven, kan dit heel effectief werken tijdens de Bijbelstudies. Ook kunnen regels of woorden een bepaalde profetische uitdrukkingen hebben, waardoor wij beter het woord of vers in de juiste context van het gehele hoofdstuk kunnen zien. Dit zijn een aantal suggesties om beter in de Bijbel thuis te raken als het om het zoeken, maar ook het goed verstaan van de tekst gaat. ZIJN Boodschap biedt een advieslijstje met kleuren aan om u hierin beter van dienst te kunnen zijn.  Nog veel interessanter is, om Bijbelteksten te laten verwijzen naar "De Geest der Profetie," hierdoor hebt u direct een perfecte uitleg van de schrift door de profetes. Nog een advies is om altijd Bijbel commentaren van E.G. White bij de hand te hebben, om snel de juiste uitleg van de Schrift te kunnen opzoeken. Ook zijn een schriftelijke concordantie en een Bijbelse encyclopedie goede hulpmiddelen, om tot een betere begripsvorming te komen. Verder wordt iedereen aangeraden om het elektronisch zoeken in de Bijbel goed te gebruiken en daarbij ook het programma E-Sword te hanteren. Dit laatste is veelal voor de gevorderde cursisten.  

Middels dit document willen we iedereen informeren over de verschillen tussen de diverse Bijbelvertalingen en met name de NBG '51 t.o.v. de Statenvertaling. Ook in de presentaties van “De Bijbel en ZIJN Boodschap” wordt hier uitvoeriger op ingegaan en worden o.a. achtergronden gegeven waarom, waardoor en waartoe deze veranderingen hebben plaatsgevonden.
Om u zelf te laten overtuigen van deze cruciale wijzigingen hebben we in dit document de cruciale verschillen weergegeven en dan alleen nog maar van het Nieuwe Testament. Vooruitlopende op de presentatie, waarin u het bewijs wordt geleverd dat al deze veranderingen bepaald geen vertaalfouten zijn maar met opzet aangebracht zijn, om o.a. de goddelijkheid van Jezus Christus aan te tasten, laat dit document in één oogoslag zien wat de impact van de verschillende vertalingen betreft.

Aangezien God Zijn Woord geïnspireerd heeft, heeft hij het ook bewaard? Heeft Hij het bewaard voor elk geslacht? De Westminster Confessie (1646) zegt: “De Schrift is rechtstreeks door God geïnspireerd en door Zijn uitzonderlijke zorg en voorzienigheid zuiver bewaard in alle eeuwen.” De Bijbel heeft het laatste woord in deze kwestie: “De redenen des HEEREN zijn reine redenen... Gij, HEERE, zult hen bewaren; Gij zult hen behoeden voor dit geslacht, tot in eeuwigheid.” Psalm 12:6,7 (SV) Wanneer we de inspiratie van de Schrift accepteren moeten we ook accepteren dat elk woord bewaard is en bewaard zal blijven door alle tijden. Dit zijn twee belangrijke hoofdzaken

“Degene die de derde engelboodschap verkondigen, onderzoeken de bijbel op dezelfde manier zoals vader Miller het gedaan heeft. In het kleine boekje “Views of the Prophecies and Prophetic Chronology”, heeft vader Miller de volgende eenvoudige, maar verstandige regels voor Bijbelstudie en voor Bijbelse interpretatie opgesteld:

Waarom wordt er met een dekmantel gewerkt in de Bijbels profetieën? "En Hij zeide: U is het gegeven, de verborgenheden van het Koninkrijk Gods te verstaan; maar tot de anderen [spreek Ik] in gelijkenissen, opdat zij ziende niet zien, en horende niet verstaan." Lucas 8:10 (SV)

Veel van de apocalyptische profetieën werden gegeven toen de profeten in gevangenschap verkeerden in een vreemd land. Een van de redenen dat God een bedekking (dekmantel) d.m.v. symbolen, heeft gegeven was om de boodschap te beschermen en te beveiligen.

Veel getallen in de Bijbel hebben een diepere profetische en geestelijke betekenis. Getallen, zowel in het oude als in het nieuwe testament, hebben betekenissen die de oppervlakkige lezer zullen ontgaan. In de geschiedenis toonden vele begaafde mensen zoals Augustinus, Isaac Newton een zeer grote nieuwsgierigheid in de belangrijke bijbelse getallen. Jezus zei: “En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld.” Matthéüs 10:30. Het is duidelijk dat getallen in de Bijbel nauwlettend bekeken moeten worden.
Er zijn tenminste twaalf gatallen die opvallen in de Bijbel. Deze getallen zijn: 1,2,3,4,5,6,7,10,12,40,50 en 70. Om dit aan te tonen zijn er één of twee bijbelse voorbeelden gegeven. Hoewel er dieper en meer gefundeerd op deze getallen ingegaan kan worden en er veel over dit onderwerp gezegd kan worden, dienen deze voorbeelden alleen als inleiding.