De toestand van de doden

Het werk van de heilige engelen dat in de Bijbel wordt beschreven, is een voortreffelijke waarheid die elke volgeling van Christus hoop geeft. Maar de bijbelse leer over dit onderwerp is verduisterd en vervormd door de dwalingen van de populaire theologie. De leer van de natuurlijke onsterfelijkheid der ziel, die in feite aan de heidense wijsbegeerte is ontleend en tijdens de duisternis van de grote afval in de christelijke geloofsleer is opgenomen, heeft de duidelijke waarheid van de Bijbel dat de doden niets weten gewoon verdrongen. Zeer velen geloven nu dat de geesten van de doden „de dienende geesten” zijn „die uitgezonden worden ten dienste van hen, die het heil zullen beërven.” Ze geloven dit ondanks de verklaringen van de Bijbel, die zegt dat de engelen al bestonden en betrokken waren bij de geschiedenis der mensheid voordat er zelfs maar één mens gestorven was.

De leer dat de mens na de dood een bewust leven leidt en vooral het geloof dat de geesten van de doden terugkeren om de levenden te dienen, heeft de weg bereid voor het moderne spiritisme. Als de doden in de tegenwoordigheid van God en van de heilige engelen worden toegelaten en oneindig meer weten dan vroeger toen ze nog op aarde waren, waarom zouden ze dan niet naar de aarde kunnen terugkeren om de levenden te onderrichten? Als de geesten van de doden rondom hun vrienden op aarde zweven, zoals de populaire theologen beweren, waarom zouden ze dan niet met hen in contact mogen treden om hen te waarschuwen voor het kwaad of om hen te troosten in hun verdriet? Hoe kunnen zij die geloven in een bewustzijn na de dood iets verwerpen dat ze beschouwen als goddelijk licht dat wordt meegedeeld door verheerlijkte geesten?

Satan kan dit communicatiemiddel, dat als heilig wordt beschouwd, gebruiken om zijn doelstellingen te verwezenlijken. De gevallen engelen die hem op zijn wenken bedienen, verschijnen als boodschappers uit de geestenwereld. Terwijl hij zogenaamd de levenden in contact brengt met de doden, oefent de vorst van het kwaad een betoverende invloed uit op hun geest.

(Uit: De Grote Strijd)

Hieronder vindt u een boekenadvies, om de boeken te bestellen kunt u op de afbeelding klikken.

De grote strijd Het Grote Conflict De Nieuwe Wereldorde

De Grote Strijd (hard kaft)

Het Grote Conflict

De Nieuwe Wereldorde


Serie-2-_Basis-25-Een dodelijke verwarring DEEL 1

Serie-2-_Basis-25-Een dodelijke verwarring DEEL 1

Prediker 9:5-6; "Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook is alrede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan; en zij hebben geen deel meer in deze eeuw in alles, wat onder de zon geschiedt."

Serie-2-_Basis-26-Een dodelijke verwarring DEEL 2
Serie-2-_Basis-26-Een dodelijke verwarring DEEL 2

Psalm 6:6; "Want in den dood is Uwer geen gedachtenis; wie zal U loven in het graf?" Psalm 115:17; "De doden zullen den HEERE niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn."

Serie-2-_Basis-27-De poel van vuur DEEL 1
Serie-2-_Basis-27-De poel van vuur DEEL 1

Romeinen 6:23; "Want het loon der zonde is de dood," Jakobus 1:15; "...de zonde voleindigd zijnde, baart de dood."

Serie-2-_Basis-28-De poel van vuur DEEL 2
Serie-2-_Basis-28-De poel van vuur DEEL 2

Jesaja 47:17; " Ziet, zij zullen zijn als stoppelen, het vuur zal ze verbranden, zij zullen zichzelven niet kunnen rukken uit de macht der vlam; het zal geen kool zijn om bij te warmen, geen vuur om daarvoor neder te zitten." Judas 7; "Gelijk Sódoma en Gomórra, en de steden rondom dezelve, die op gelijke wijze als deze gehoereerd hebben, en ander vlees zijn nagegaan, tot een voorbeeld voorgesteld zijn, dragende de straf des eeuwigen vuurs."


Zie de complete serie 'ZIJN Boodschap in de Profetie" hier.

Verwante items: