De oorsprong van het kwaad

Voor velen is de oorsprong van de zonde en de reden voor haar be­staan een bron van grote, onoplosbare problemen. Zij zien het kwaad in hun omgeving, met al zijn verschrikkelijke gevolgen: ellende, ver­driet en leed. Zij vragen zich af hoe dit alles mogelijk is onder het soevereine bestuur van een God die oneindig in wijsheid, kracht en liefde is. Ze kunnen maar geen verklaring vinden voor dit geheimenis. In hun onzekerheid en twijfel begrijpen ze de duidelijke waarheid van Gods Woord, die beslissend is voor hun zaligheid, niet. Er zijn men­sen die in hun onderzoek naar de bestaansreden van de zonde willen speuren op een gebied waarover God niets heeft geopenbaard. Daar­om vinden zij geen oplossing voor hun problemen. Zij die nogal mak­kelijk twijfelen en kritiek leveren, grijpen dit aan als een verontschul­diging voor hun verwerping van de woorden van de Heilige Schrift.

Het is niet mogelijk de oorsprong van de zonde zo te verklaren dat er een reden voor haar bestaan wordt gegeven. Toch kunnen wij wel genoeg te weten komen over de oorsprong en de uiteindelijke uitroei­ing van de zonde om de rechtvaardigheid en barmhartigheid van God in al zijn maatregelen tegen het kwaad volkomen duidelijk te maken. Niets wordt met zoveel nadruk in de Bijbel geleerd als het feit dat God in geen enkel opzicht verantwoordelijk kan worden gesteld voor het ontstaan van de zonde. God heeft zijn genade niet willekeurig in­getrokken en er is geen fout in Gods bestuur gemaakt waardoor men het ontstaan van de opstand zou kunnen verklaren. De zonde is een indringer en er kan geen enkele reden voor haar bestaan worden gege­ven. Het is een geheimenis en is als zodanig onverklaarbaar. Als wij de zonde goedpraten verdedigen wij haar. Als wij een verontschuldi­ging voor de zonde zouden kunnen vinden of als wij een oorzaak zouden kunnen geven die haar bestaan verklaart, zou de zonde geen zon­de meer zijn. Onze enige definitie voor de zonde is die welke God in zijn Woord heeft gegeven: „zonde is wetteloosheid". Zonde is de uit­werking van een beginsel dat in strijd is met de grote wet der liefde, de grondslag van Gods heerschappij.

(Uit: De Grote Strijd)

Hieronder vindt u een boekenadvies, om de boeken te bestellen kunt u op de afbeelding klikken.

De grote strijd Het Grote Conflict De Nieuwe Wereldorde

De Grote Strijd (hard kaft)

Het Grote Conflict

De Nieuwe Wereldorde


Serie-2_Basis-05-De oorsprong van het kwaad DEEL 1

Serie-2_Basis-05-De oorsprong van het kwaad DEEL 1

Jesaja 14:12-14; Hoe zijt gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads! hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij, die de heidenen krenktet! En zeide in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen; en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden.

Serie-2_Basis-06-De oorsprong van het kwaad DEEL 2
Serie-2_Basis-06-De oorsprong van het kwaad DEEL 2

Johannes 8:44; "Gij zijt uit den vader den duivel, en wilt de begeerten uws vaders doen; die was een mensenmoorder van den beginne, en is in de waarheid niet staande gebleven; want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen; want hij is een leugenaar, en de vader derzelve leugen."


Zie de complete serie 'ZIJN Boodschap in de Profetie" hier.

Verwante items: