Het Heiligdom

„De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens.” (Hebreeën 8:1-2).

Deze verzen tonen aan dat er een heiligdom van het nieuwe verbond is. Het heiligdom van het eerste verbond was door de mens opgericht. Het was door Mozes gebouwd. Dat van het nieuwe verbond heeft God opgericht „en niet een mens”. In het eerste heiligdom vervulden menselijke priesters de dienst; in het hemelse heiligdom verricht Christus, onze Hogepriester, de dienst ter rechterzijde van God. Het ene heiligdom was op aarde, het andere is in de hemel.

Voorts was de tabernakel door Mozes gebouwd aan de hand van een voorbeeld. God had hem opgedragen: „Gij zult het maken overeenkomstig alles wat Ik u toon, het model van de tabernakel en het model van al zijn gerei.” Mozes had ook het bevel ontvangen: „Zie nu toe, dat gij alles maakt naar het model dat u daarvan op de berg getoond is.” (Exodus 25:9,40).

En Paulus zegt: „Dit (de eerste tabernakel) was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden.” Hij zegt dat zijn heilige plaatsen „afbeeldingen van de hemelse dingen” waren, dat de priesters, die gaven offerden volgens de wet, de dienst verrichtten „bij een afbeelding en schaduw van het hemelse” en dat „Christus niet is binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen.” (Hebreeën 9:9, 23; 8:5; 9:24).

Het heiligdom in de hemel, waar Christus de dienst voor ons verricht, is het model van het heiligdom dat Mozes oprichtte. God heeft de bouwmeesters van het aardse heiligdom door zijn Geest geleid. De kunstzin die bij de bouw daarvan aan de dag is gelegd, getuigt van goddelijke wijsheid.

(Uit: De Grote Strijd)

Hieronder vindt u een boekenadvies, om de boeken te bestellen kunt u op de afbeelding klikken.

De grote strijd Het Grote Conflict De Nieuwe Wereldorde

De Grote Strijd (hard kaft)

Het Grote Conflict

De Nieuwe Wereldorde


Serie-2_Basis-07-Redding vanuit de hemel DEEL 1

Serie-2_Basis-07-Redding vanuit de hemel DEEL 1

Romeinen 8:31-32; Wat zullen wij dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Die ook Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hij ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Serie-2_Basis-08-Redding vanuit de hemel DEEL 2
Serie-2_Basis-08-Redding vanuit de hemel DEEL 2

Filippenzen 2:13; "Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen." Filippenzen 1:6; "Vertrouwende ditzelve, dat Hij, Die in u een goed werk begonnen heeft, dat voleindigen zal tot op den dag van Jezus Christus;"

Serie-2_Basis-09-Het Heiligdom DEEL 1
Serie-2_Basis-09-Het Heiligdom DEEL 1

Johannes 14:6; "Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij." Psalm 77:14; "O God! Uw weg is in het heiligdom; wie is een groot God, gelijk God?"

Serie-2_Basis-10-Het Heiligdom DEEL 2
Serie-2_Basis-10-Het Heiligdom DEEL 2

Exodus 25:8; "En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone." 1 Korinthe 3:16; "Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in ulieden woont?"


Zie de complete serie 'ZIJN Boodschap in de Profetie" hier.

Verwante items: